Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego Twoja Fizjo

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Twoja Fizjo (dalej: Regulamin) określa zasady i warunki sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.twojafizjo, prowadzonego przez Karolinę Gold ul. Lipowa 98, 41-600 Świętochłowice, NIP 7361705642, REGON 366821377.

 1. Definicje

llekroć w niniejszym Regulaminie użyto jednego z poniższych wyrażeń, należy nadawać im poniższe znaczenie:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca Zakupu w Sklepie internetowym;

Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Oferta – ogół Produktów dostępnych w Sklepie internetowym;

Produkt – towar lub usługa sprzedawana za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym kupony do Twoja Fizjo.

Sklep internetowy: – platforma sprzedaży towarów i usług dostępna na stronie internetowej www.twojafizjo.pl;

Zakup – czynność prawna, w ramach której Klient składa wiążące oświadczenie woli drogą elektroniczną w celu zamówienia Produktu za pośrednictwem Sklepu internetowego, określającego rodzaj, oraz ilość Produktu oraz sposób dostawy;

 1. Postanowienia ogólne

2.1 Przedmiotem regulacji Regulaminu jest określenie zasad dokonywania Zakupów w Sklepie internetowym, zwrotu zamówionych Produktów oraz procedur reklamacyjnych.

2.2 Operatorem Sklepu internetowego jest Karolina Gold ul. Lipowa 98, 41-600 Świętochłowice, NIP 7361705642, REGON 366821377.

2.3 Regulamin określa sposób korzystania ze Sklepu internetowego, w tym dokonywania Zakupów, realizacji usług oraz odstępowania od umów zawartych za pośrednictwem sieci Internet.

2.4 Dla korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest posiadania urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet. Operator Sklepu nie ponosi kosztów związanych z dostępem Klienta do Internetu. Urządzenie końcowe musi być wyposażone w oprogramowanie umożliwiające przeglądanie stron internetowych oraz najnowszą wersję przeglądarki internetowej obsługującej java script. Urządzeniem końcowym może być w szczególności telefon komórkowy z dostępem do Internetu, tablet, komputer stacjonarny, laptop. Klient powinien posiadać dostęp do konta poczty elektronicznej w celu rejestracji konta lub złożenia zamówienia bez rejestracji.

2.5 Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internetowego. Klient jest uprawniony do pobrania, zachowania lub wydrukowania Regulaminu.

2.6 Jeżeli Klient jest osobą fizyczną, dla dokonania Zakupu konieczne jest ukończenie wieku 18 lat.

 1. Sklep internetowy

3.1 Zakup w Sklepie internetowym dokonywany jest przy użyciu założonego przez Klienta konta użytkownika lub w trybie bez rejestracji konta użytkownika. W wypadku użycia trybu Zakupu bez rejestracji konta użytkownik, Klient jest identyfikowany za pomocą podanego adresu poczty elektronicznej.

3.2 Stworzenie konta użytkownika i rejestracja Klienta następuje w wyniku prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego i zaakceptowania postanowień Regulaminu. Konto użytkownika może być w każdym czasie usunięte za pośrednictwem opcji usunięcia konta użytkownika dostępnej w Sklepie internetowym. Użytkownik ma prawo edycji podanych danych.

3.3 Operator Sklepu internetowego stosuje rozwiązania teleinformatyczne zapobiegające pozyskaniu danych wprowadzonych przez Klienta przez osoby nieuprawnione, utracie danych oraz wprowadzaniu modyfikacji danych przez osoby do tego nieuprawnione.

3.4 Operator Sklepu internetowego jest uprawniony do usunięcia konta użytkownika w sytuacji nie korzystania z konta przez okres co najmniej 6 miesięcy (brak logowania), naruszenia postanowień Regulaminu, podania nieprawdziwych danych w procesie rejestracji.

3.5 W celu dokonania Zakupu, Klient wybiera w Sklepie internetowym Produkt, który dodaje do Koszyka.

3.6 Modyfikacja zamówienia możliwa jest do czasu zatwierdzenia zamówienia i złożenia oświadczenia woli o Zakupie w formie elektronicznej.

3.7 W celu finalizacji Zakupu, Klient wybiera sposób dostawy, sposób płatności. Wysłanie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zamówiony Produkt.

3.8 W wypadku dokonania Zakupu, zamówienie jest realizowane w terminie do 72 godzin roboczych od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Operatora sklepu. W wypadku odbioru osobistego, Produkt będzie dostępny w powyższym terminie w wybranym przez Klienta Spa.

3.9 Operator sklepu przykłada najwyższej staranności, aby Produkty umieszczone w Sklepie internetowym były dostępne dla Klienta. W wypadku braku dostępności Produktu, Operator sklepu niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta, dokonując zwrotu pobranych środków w terminie 3 dni roboczych.

3.10 Klient jest uprawniony do rezygnacji z Zakupu do czasu jego opłacenia. Po dokonaniu Zakupu zastosowanie znajduje procedura odstąpienia od Umowy, określona w niniejszym Regulaminie. Rezygnacja z zakupu może nastąpić za pośrednictwem konta użytkownika lub za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres info@twojafizjo.pl

3.11 Produkty umieszczone w Sklepie internetowym zawierają szczegółowy opis właściwości Produktów.

3.12 Treść umowy zawartej z Operatorem Sklepu internetowego zostaje utrwalona, zabezpieczona i udostępniona Klientowi w drodze wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego. Wiadomość wysłana pocztą elektroniczną stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy. Klient ma możliwość otrzymania w każdym czasie na żądanie kopii tak zawartej umowy, która przechowywana jest przez Operatora Sklepu internetowego przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku kalendarzowego, w którym złożono zamówienie.

3.13 Obowiązującym językiem jest język polski.

 1. Dostawa Produktów

4.1 Dostawa Produktów dokonywana jest na adres Klienta, wskazany podczas dokonywania Zakupu.

4.2 Czas dostawy Produktów po realizacji zamówienia wynosi od 2 – 3 dni w wypadku dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej, 1-2 dni w wypadku dostawy za pośrednictwem kuriera, 1 dzień w wypadku odbioru w Twoja Fizjo ul. Słoneczna 16 41-605 Świętochłowice) i 1 dzień w wypadku wysłania e-kuponu.

4.3 Koszty Dostawy ponosi Klient. Koszt dostawy wyszczególniony jest podczas składania zamówienia. W wypadku odbioru osobistego Klient nie ponosi kosztów dostawy.

4.4 Jeżeli zakupu dokonuje Konsument, Operator Sklepu internetowego ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu w trakcie transportu.

4.5 E-kupon jest dokumentem wygenerowanym elektronicznie, potwierdzającym uprawnienia do skorzystania z usługi. Wysyłka e-kuponu jest nieodpłatna.

 1. Płatność

5.1 Klient może uiścić cenę za Produkt:

 1. Gotówką przy odbiorze Produktu w Gabinecie Twoja Fizjo
 2. Za pośrednictwem systemu dotpay.pl
 3. Za pośrednictwem systemu ePrzelewy
 4. Przelewem bankowym

5.2 Szczegóły dokonywania płatności za pośrednictwem systemów eCard oraz dotpay.pl dostępne są na stronach internetowych operatorów płatności, wskazanych przed dokonaniem płatności.

 1. Odstąpienie od Umowy

Jeżeli Klient jest Konsumentem, to Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Produktu rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (adres email: info@twojafizjo.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Prosimy o odesłanie nam rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: adres email ___________________________________________________

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Jeżeli Klient jest Konsumentem, to Klientowi przysługuje 14dniowy termin do odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres info@twojafizjo.pl). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na nasz adres mailowy: info@twojafizjo.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Ponosimy koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: adres poczty elektronicznej info@twojafizjo.pll

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 1. Reklamacje

7.1 Rękojmia za wady określona jest w Kodeksie cywilnym. Wobec Konsumentów Operator sklepu internetowego ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie określonym przepisami prawa, w tym przepisami Kodeksu cywilnego.

7.2 W wypadku Klientów, którzy nie są Konsumentami, rękojmia za wady jest wyłączona za wyjątkiem wad podstępnie zatajonych.

7.3 Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej info@twojafizjo.pl lub pocztą na adres Karolinę Gold ul. Lipowa 98, 41-600 Świętochłowice, NIP 7361705642, REGON 366821377. Reklamacje powinny zawierać opis wady oraz dane identyfikacyjne i kontaktowe umożliwiające kontakt z Klientem.

7.4 Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni. Nierozpoznanie reklamacji w zakreślonym terminie będzie równoznaczne z uznaniem zasadności reklamacji.

7.5 W wypadku usterek w działaniu Sklepu internetowego prosimy o ich zgłaszanie na adres poczty elektronicznej info@twojafizjo.pl lub pocztą na adresKarolinę Gold ul. Lipowa 98, 41-600 Świętochłowice, NIP 7361705642, REGON 366821377.

7.6 Reklamacja powinna zawierać opis usterki oraz dane identyfikacyjne i kontaktowe umożliwiające kontakt z Klientem.

 1. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń oraz reklamacji

8.1 Klient będący Konsumentem ma możliwość wykorzystania pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz reklamacji, w tym możliwości wszczęcia postępowania mediacyjnego przed właściwym Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej. Klient będący Konsumentem uprawniony jest do korzystania z nieodpłatnej pomocy świadczonej przez Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów oraz Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów.

8.2 Na stronie internetowej Komisji Europejskiej UE dostępna jest platforma do internetowego rozstrzygania sporów (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

8.3 W wypadku spraw międzynarodowych możliwe jest skorzystanie z pomocy Europejskich Centrów Konsumenckich .

8.4 Szczegółowe informacje dostępne sąd pod adresem internetowym https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8.5 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń i reklamacji mają charakter dobrowolny i wymagają zgody stron.

 1. Postanowienia końcowe

9.1 Właściwość Sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2 W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

9.3 Umowy podlegają prawu polskiemu.